Tất cả là cánh cửa tất cả là chiếc cầu

Luu Dieu Van is a Toronto-based poet. Her poems 47 Minutes After 7 was published by Van Nghe Publisher in 2010. Her short fiction was published in The Transparent Greenness of Grass by Tre Publishing House in 2012. Her most recent works were published in Poems of Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan & Nhã Thuyên by Vagabond Press in 2013. She is currently an editor of the online literary magazinedamau.org and content editor of the cultural and lifestyle VietSun Magazine.

 

Lưu Diệu Vân là tác giả hiện sống tại Toronto, Canada. Tập thơ đầu tay 7 Giờ 47 Phút được nxb Văn Nghệ phát hành vào năm 2010. Truyện chớp của cô đã xuất hiện trong tuyển tập Màu Cỏ Xanh Trong Suốt, nxb Trẻ, 2012. Thơ Anh ngữ mới nhất của cô có mặt trong tuyển tập Thơ Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan & Nhã Thuyên, nxb Vagabond Press, 2013. Hiện cô là biên tập viên của tạp chí văn chương Da Màu và tạp chí văn hóa và đời sống VietSun.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR