Tôi gieo những khu rừng, và chúng úa tàn
8|||Images/Upload/Project/bcxrezsf.exhthumb.jpg|||casual ghosts|||những bóng ma tình cờ|||11/16/2014 6:46:17 PM 9|||Images/Upload/Project/vb4y40gf.m5ythumb.png|||open a jar|||a jar mở|||11/16/2014 7:08:06 PM 11|||Images/Upload/Project/ljtsppp5.owkthumb.jpg|||welcome books!|||chào mừng sách!|||12/18/2014 5:22:33 PM 19|||Images/Upload/Project/qwb24uv1.vt5thumb.jpg|||autumn book sale, new writing, and next|||giảm giá mùa thu, các tác phẩm mới, sắp phát hành|||9/23/2015 3:34:25 PM 22|||Images/Upload/Project/wsdamwn4.gbjthumb.jpg|||save the date for books|||hẹn hò cho sách|||12/2/2015 4:13:08 PM 23|||Images/Upload/Project/a4xxic1o.yf5thumb.png|||year ending special|||quà tặng đặc biệt cuối năm|||12/18/2015 2:30:29 PM 29|||Images/Upload/Project/4nnmsndr.ctbthumb.jpg|||book party: photos & recordings|||tiệc sách: những bức hình & những bản ghi âm|||12/28/2015 10:40:08 AM 30|||Images/Upload/Project/ia2vxekn.ywsthumb.JPG|||AJAR 4: NƯỚC call for submissions|||AJAR 4: NƯỚC mời gửi bài|||1/31/2016 10:25:33 AM 31|||Images/Upload/Project/n2cvuaqw.5ohthumb.jpg|||encounters in translation|||những gặp gỡ chuyển dịch|||4/19/2016 3:01:45 PM 32|||Images/Upload/Project/lahqsk50.1anthumb.jpg|||new poetry || thơ mới |||fish scaled by narrow alley passings | loài cá bị tróc vẩy vì bơi qua quá nhiều ngách hẹp|||5/17/2016 2:56:10 PM 33|||Images/Upload/Project/z1naecfc.qccthumb.jpg|||new issue, buy it here {n*o*w*}|||số mới, mua ở đây {*luôn*}|||8/3/2016 4:16:28 PM 34|||Images/Upload/Project/sumkike2.5zbthumb.jpg|||A Festival |||August 26, 27, 28 Tháng Tám|||8/26/2016 2:37:23 PM 35|||Images/Upload/Project/ztrsoimr.qnuthumb.png|||online issue số 4:|||NƯỚC | WATER | COUNTRY|||9/6/2016 3:27:17 PM 36|||Images/Upload/Project/0veubrwf.gdfthumb.jpg|||online issue số 4 (it continues to tiếp tục): |||NƯỚC | WATER | COUNTRY|||9/21/2016 3:53:22 PM 37|||Images/Upload/Project/nflsg33s.sulthumb.jpeg|||it has arrived: Pháp Hoan's Lịch Mùa đã về|||cuốn sách đầu tiên của chuỗi thơ Mắt Cá (chết) 2016 || the first in our series of (dead) Fish Eyes 2016|||10/12/2016 12:46:18 PM 43|||Images/Upload/Project/p4cf43eh.wzzthumb.png|||Nước book drop, photos |||ra mắt sách Nước, ảnh |||10/24/2016 3:51:14 PM 44|||Images/Upload/Project/dchquhj5.hzbthumb.jpg|||thơ bờ hồ Chủ nhật |||lakeside poetry Sundays|||10/24/2016 5:23:31 PM 45|||Images/Upload/Project/grpgdixg.3puthumb.jpg|||ajar at ÔZÙ|||ajar ở ÔZÙ|||10/31/2016 6:18:50 PM 46|||Images/Upload/Project/kkmivmk1.tzethumb.jpg|||xoa || xoá || caress || erase|||XOA #1: 17/10/16, 7pm, Art Vietnam (24 Lý Quốc Sư)|||11/17/2016 3:39:22 PM 47|||Images/Upload/Project/uec40sqk.oiwthumb.png|||Mắt Cá mở | Fish Eyes are opening|||21.11.16, 7pm, Manzi (14 Phan Huy Ích)|||11/19/2016 9:16:06 PM 48|||Images/Upload/Project/vem0zgit.otkthumb.png|||last days to grab books at our deep (cold) November discount prices!|||những ngày cuối cùng sách AJAR giảm giá (lạnh) sâu tháng Mười Một!|||11/29/2016 4:43:42 PM 49|||Images/Upload/Project/wificdb4.ei4thumb.png|||AJAR 5: song || song || para||el (EN)|||AJAR 5: song || song || para||el (VN)|||12/2/2016 6:32:51 PM 50|||Images/Upload/Project/pfkahumb.h1vthumb.jpg|||the fingers || những ngón tay |||XOA #3: 19/1/17, 7pm, @ Tổ Chim Xanh (13/19 Đặng Dung)|||1/12/2017 9:12:53 PM 51|||Images/Upload/Project/msxlliuh.tyxthumb.jpg|||get ready for three new books in our MUSE(um) || sẵn sàng cho ba cuốn sách mới trong BÃO(tàng)|||coming soon xun sun|||5/31/2017 5:42:17 AM 52|||Images/Upload/Project/1243qe2p.qncthumb.png|||new book available for pre-order || mời đặt trước sách mới |||tập tiểu luận từ A-festival 2016 || essays collected from A-festival 2016|||7/14/2017 5:47:14 AM 53|||Images/Upload/Project/1fwmq2a5.ci2thumb.png|||Ă-Festival 2017 ||| FUND-up- up - up-RAISING HŨ-đầy - đầy - đầy-LÊN |||8/13/2017 5:04:42 PM 54|||Images/Upload/Project/1ligutug.5xkthumb.png|||Ă-festival 2017|||October 11- 16 tháng Mười |||9/19/2017 12:11:03 PM 55|||Images/Upload/Project/3x0hxevg.r0lthumb.jpg|||a taste of A-festival 2017 |||một vị A-festival 2017|||11/23/2017 1:58:35 PM 60|||Images/Upload/Project/yhy0tjwp.05ethumb.jpg|||new books! welcoming sale! party!|||sách mới! mở hàng! buổi tiệc!|||6/28/2018 11:58:21 AM 62|||Images/Upload/Project/m1ddgyk0.tg4thumb.jpg|||Editor's Choice: Nhã Thuyên takes a whole body-leave 2019 from AJAR works|||Lựa chọn của biên tập: Nhã Thuyên dành một năm 2019 rút lui khỏi các việc AJAR |||5/5/2019 10:30:15 PM 63|||Images/Upload/Project/nwyk3iyi.ge5thumb.jpg|||i write (in Vietnamese)|||tôi viết (tiếng Việt)|||4/17/2021 12:23:38 AM
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR