we are all learning to utter our names
7|||Images/Upload/Project/szk3wada.wqkthumb.jpg|||Language without color|||Ngôn ngữ không màu|||10/30/2014 5:15:21 PM 10|||Images/Upload/Project/fcnd2cce.imqthumb.JPG|||Four lakes project |||Dự án bốn hồ|||11/28/2014 12:16:31 PM 12|||Images/Upload/Project/ctzhf1qn.gtithumb.jpg|||Space|||Không gian|||12/27/2014 9:23:22 PM 13|||Images/Upload/Project/0tukrcmb.2sethumb.jpg|||The poetics of (space): a conversation |||Thi học (không gian): một cuộc trỏ chuyện |||1/18/2015 12:27:18 PM 24|||Images/Upload/Project/m12upyao.yelthumb.jpg|||Kinh khuya|||Kinh khuya|||12/19/2015 8:24:56 PM 25|||Images/Upload/Project/hm1azccj.a02thumb.jpg|||Either bloom or wither |||Hãy nở hoặc lụi tàn|||12/19/2015 8:49:56 PM 26|||Images/Upload/Project/xgpcqft3.ikithumb.jpg|||Confusion of our skins|||Sự rối loạn của lớp da|||12/19/2015 8:55:02 PM 27|||Images/Upload/Project/omnh5wsq.kxkthumb.jpg|||Innocence |||Ngây thơ|||12/19/2015 9:37:23 PM 38|||Images/Upload/Project/egvyz0wa.jl5thumb.jpg|||NƯỚC | COUNTRY | WATER |||NƯỚC | COUNTRY | WATER |||10/12/2016 1:06:54 PM 39|||Images/Upload/Project/pnckqsgl.oo0thumb.jpg|||ABRACADABRA |||ABRACADABRA |||10/12/2016 1:12:06 PM 40|||Images/Upload/Project/l5i2kr4g.hilthumb.jpg|||Seasonal calendar||| Lịch mùa |||10/12/2016 1:21:02 PM 41|||Images/Upload/Project/ndga5hdv.dbpthumb.jpg|||Island, return |||Hải đảo, trở lại |||10/12/2016 1:26:55 PM 42|||Images/Upload/Project/vmwbkizk.hdrthumb.jpg||| BREED ME a sentence without a subject|||PHỐI GIỐNG TÔI một câu không chủ đề|||10/24/2016 3:38:40 PM 56|||Images/Upload/Project/cfk04hxg.cmbthumb.jpg|||Issue 5: song song || para||el|||Sồ 5: song song || para||el|||11/23/2017 2:28:32 PM 57|||Images/Upload/Project/jgqo5doc.gl1thumb.png|||You Will Always Be Someone From Somewhere Else|||Mình sẽ luôn là người nọ đến từ nơi nọ|||6/28/2018 12:20:48 AM 58|||Images/Upload/Project/vy2laipk.n05thumb.png|||Indigenous Species|||Loài bản địa|||6/28/2018 12:36:56 AM 59|||Images/Upload/Project/ysiwyp3s.qxtthumb.jpg|||The nomadic segments|||Những tổ khúc rời|||6/28/2018 12:48:25 AM 61|||Images/Upload/Project/gbn2poxl.hjothumb.jpeg|||We, Now, Here, There, Together |||Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau|||3/5/2019 9:39:23 AM 65|||Images/Upload/Project/v0xstbfe.qxvthumb.png|||https://everything.is|||https://mọithứ.đều|||3/11/2024 6:19:44 PM
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR