The weather is a complicated matter
Chuyện 9. Sách hoang
Author: Inrasara
Published on: 12/2/2015 3:34:49 PM

Không còn ai để chuyển lại, bản

chép tay ngổn ngang phế tích – sách

làm hoang. Sách không tìm ra người

đọc, không một lần được lật lên

 

nữa – sách hoang. Sách bị truy đuổi,

đày đọa, bị chôn giấu trận di

tản, sách bị treo mòn, bỏ quên

nằm phủ bụi – sách hoang. Sách không

 

còn cháu con ngó tới, triệu con

chữ chết lì đáy ciet – sách hoang.

Không ai chép truyền, người yêu chữ

hết hứng, đã tay yếu, mắt mờ,

 

đã mỏi mệt – sách hoang. Cha nói

con chữ không được đọc to lên

trước lúc mặt trời mọc, chúng nó

bệnh – tiếng nói làm hoang. Với trang

 

sách hoang, với cả đống bản chép

tay bỏ hoang.


- ảnh của Jacques Smit

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR