Tất cả là cánh cửa tất cả là chiếc cầu

Jacques Smit was born in Pretoria on 4 September 1980. He is a freelance documentary photographer and editor currently based between Cape Town and Hanoi.

Known to inconsistently play a feral type of folk as MOUTHOFWOLF, he is also part of the investigative spoken word project WALKIE TALKIE and experimental hardcore outfit MXM.

To view/listen to his work please visit: pursuethewolf.com

Jacques Smit sinh tại Pretoria vào 4 tháng Chín năm 1980. Anh là một nhiếp ảnh gia tài liệu tự do và biên tập viên, gần đây di chuyển giữa Cape Town và Hanoi.

Được biết tới với việc chơi không nhất quán một kiểu nhạc hoang dã MIỆNG SÓI MOUTHOFWOLF, anh cũng là một phần của dự án nói thơ điều tra mang tên WALKIE TALKIE và
bọn thể nghiệm hardcore MXM

Để xem/nghe tác phẩm của anh, xin mời ghé thăm: pursuethewolf.com

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR