Tất cả là cánh cửa tất cả là chiếc cầu

Inrasara was born in 1957 in a Cham village in Ninh Thuan Province, Central Vietnam. He studied at the University of Pedagogy for a little over a year before dropping out. For four years, he pursued research with the Department of Cham Script Publications - Ninh Thuan, followed by six years of research at the HCMC General University. He is currently a freelance author. Inrasara has published ten works on Cham language and culture, as well as over twelve literary works including poetry, novels and criticism. He is also the editor-in-chief of Tagalau journal, a literary platform for the Cham community. In his early work, Inrasara wrote poetry he considers modernist, after which he began to draw from Cham tradition to harness poetry as a vehicle to tell the story of the individual self in his people’s soul, of the innermost feelings and destiny of the Cham people in Vietnam. Champa has many stories to tell the world.

 

Inrasara sinh năm 1957 tại làng Chăm, Ninh Thuận, miền trung Việt Nam. Anh học Đại học Sư Phạm TP HCM chừng hơn một năm rồi bỏ học giữa chừng. Trong vòng bốn năm sau đó, anh làm công việc nghiên cứu tại Ban biên soạn Sách chữ Chăm, Ninh Thuận, rồi sáu năm nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, anh làm một tác giả tự do. Inrasara đã xuất bản mười tác phẩm về ngôn ngữ và văn hóa Chăm, cùng hơn mười hai tác phẩm văn chương bao gồm thơ, tiểu thuyết và phê bình. Anh cũng được biết tới với vai trò tổng biên tập của tạp chí Tagalau, một tạp chí văn chương cho cộng đồng Chăm. Trong thời kì bắt đầu viết lách, Inrasara làm kiểu thơ mà anh cho là của các nhà hiện đại, sau đó, anh bắt đầu đúc rút truyền thống Chăm làm cột trụ cho thơ ca mình, như một phương tiện để kể câu chuyện của cái tôi cá nhân trong tâm hồn dân tộc anh, về những cảm xúc sâu xa và thân phận người Chăm ở Việt Nam. Champa có rất nhiều câu chuyện để kể với thế giới.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR