then kissing each other, then sad

Nguyễn Quí Đức published his first book, Where the Ashes Are, in 1994. Since then he has translated a novel, a dozen film scripts, and numerous short stories for several literary journals and anthologies. With John Balaban, he edited Vietnam, A Traveler's Literary Companion (Whereabouts Press). His translation of The Time Tree, Poems by Huu Thinh (Curbstone Press, 2004), with George Evans, was a selected as a finalist for the 2004 Translation Prize by the Northern California Book Reviewers Association.Nguyễn Quí Đức đã xuất bản tập sách đầu tiên Where the Ashes Are (Nơi tro tàn) năm 1994. Từ đó, anh đã dịch một tiểu thuyết, nhiều kịch bản phim và vô số các truyện ngắn cho các tạp chí văn chương và các tuyển tập. Với John Balaban, anh biên tập cuốn sách Vienam, A Traveler's Literary Companion (Whereabouts Press). Bản dịch sang tiếng Anh tập thơ Cây Thời Gian của Hữu Thỉnh (The Time Tree, Poems by Huu Thinh) ( Curbstone Press, 2004) với George Evans đã được chọn vào danh sách cuối của giải thưởng dịch năm 2004 của Hiệp hội Bình luận Sách Bắc California.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR