Thời tiết là một vấn đề phức tạp.

Shu Cai was originally Chen Shucai, born in 1965, in Fenghua, Zhejiang. He graduated with a BA in French literature from the Department of French Language and Literature, Beijing Foreign Languages University in 1987. From 1990 to 1994, he worked as a diplomat in the Chinese Embassy in Senegal and has since been working as a research fellow in Foreign Literature Research Institute, Chinese Academy of Social Sciences. He won the Medal of Academic Palm Knight in France in 2008. His publications include such collections of poetry as Solitaire (China, 1997) and Short Poems by Shu Cai (Hong Kong, 2004) and his translations of French literature include A Selection of Poems by Pierre Reverdy (China, 2002), Selected Poems by René Char (China, 2002) and Selected Poems by Nine French Poets (Shanghai, 2009).

 Shu Cai, chính tên là Chen Shucai, sinh năm 1965 tại Phụng Hóa, Triết Giang. Anh tốt nghiệp đại học ngành văn chương Pháp tại Khoa ngôn ngữ và văn chương Pháp, Đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh năm 1987. Từ năm 1990 tới 1994, anh làm nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Trung Hoa ở Sengal và từng nhận học bổng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Văn chương nước ngoài, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Hoa. Anh giành Huy chương Academic Palm Knight của Pháp năm 2008. Các xuất bản phẩm của anh, bao gồm các tập thơ như Solitaire/Độc (Trung Hoa, 1997), Short Poems by Shu Cai/ Những bài thơ ngắn của Shu Cai (Hồng Kông, 2004) và tác phẩm dịch văn chương Pháp của anh bao gồm Tuyền chọn thơ Pierre Reverdy (Trung Hoa, 2002), Các bài thơ chọn lọc của René Char (Trung Hoa, 2002) và Tuyển thơ chín nhà thơ Pháp (Thượng Hải, 2009).

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR