Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.

Christophe Robert is a cultural anthropologist (PhD, Cornell University, 2005) working on colonialism, nationalism, wartime and post-war Vietnam and Southeast Asia. He taught at Princeton, Yale, and City University of Hong Kong, and is now director of CET Academic Programs in Vietnam in Saigon/Ho Chi Minh City.  His ongoing ethnographic research focuses on criminality and media in Vietnam. He is currently writing on post-war Vietnamese literature and film. Christophe Robert là nhà nhân học văn hoá, lấy bằng tiến sĩ tại Cornell University năm 2005. Anh nghiên cứu chủ yếu về chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa quốc gia, Việt Nam thời chiến và hậu chiến và Đông Nam Á. Anh từng giảng dạy ở Princeton, Yale, và đại học Hồng Kông và hiện là giám đốc chương trình học thuật CET ở Việt Nam, tại Sài Gòn/thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nhân chủng học hiện nay của anh tập trung vào truyền thông và sự phạm tội ở Việt Nam. Anh đang viết về phim và văn chương Việt Nam hậu chiến.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR