What sort of word___Loại từ nào___ shall come out____sẽ xuất hiện

A small center for big ideas in documentary and experimental films and video art. Located in Hanoi at the Goethe institut, Doclab was created in 2009 to help cultivate a new generation of Vietnamese independent filmmakers and media artists while encouraging the development of a local audience.

The center has a library of classical and contemporary documentaries, experimental films and video art, books on film theory and criticism, filmmaking and history of video art. Doclab provides production, post-production and screening equipment to support the wide range of activities for its students, visiting artists, and member filmmakers.

The activities in Doclab include: workshops such as basic and advanced filmmaking: camera, sound, editing, production and post-production. Our screening program offers regular weekly video art and documentary films open to the public.

Doclab filmmakers regularly participate in local, regional and international film festivals. Vietnamese and visiting international filmmakers, video artists and researchers hold periodic special screenings, seminars, and discussions. Filmmakers from Doclab produce, direct, shoot and/or edit films for a range of local and international clients.

Mt trung tâm nh dành cho nhng ý tưởng ln trong lĩnh vc phim tài liu và ngh thut video. Đặt ti vin Goethe Hà Ni, Doclab ra đời vào năm 2009 vi mong mi tham gia vào quá trình dung dưỡng mt thế h mi các nhà làm phim tài liu tr độc lp và ngh sĩ video, đồng thi phát trin mt cng đồng khán gi địa phương.

Trung tâm có mt thư vin tuyn chn các phim tài liu đương đại và kinh đin, các b phim th nghim và tác phm video cũng như sách báo v lý thuyết và phê bình phim, làm phim và lch s ngh thut video. Doclab h tr thiết b sn xut, hu kì, và trình chiếu cho các hot động làm phim ca hc viên và các nhà làm phim độc lp.

Các hot động workshop Doclab bao gm: các khóa làm phim Cơ bn và Nâng cao; khóa hc chuyên bit v quay phim, dng phim, sn xut và hu kì. Các hot động chiếu phim gm 2 chương trình chính: Bui chiếu Video art và Chiếu phim cui tun m ca rng rãi cho cng đồng. Phim do Doclab sn xut thường xuyên tham d các liên hoan phim địa phương, khu vc và quc tế.

Các thành viên Doclab và khách mi tham gia t chc nhng bui chiếu chuyên đề nhm khuyến khích tho lun chuyên sâu v phim. Các thành viên đã qua đào to ti Doclab nhn các d án sn xut và dng phim cho các t chc hot động ti Vit Nam và nước ngoài.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR