then kissing each other, then sad
vô tri tuyệt đối
Author: Trúc Ty
Published on: 9/6/2016 3:13:30 PM

ta không biết, quả nhiên. ta không biết
những chuyến tàu mệt mỏi chở vết thương xuôi nam
băng bó, ràng rịt, rồi chuyển ngược bắc

và nó vẫn còn y nguyên, ngay đó
như tô phở nóng sốt này, ta ăn
ăn, ăn, ăn, ăn
ăn hoài hủy ngày tháng
và nó vẫn còn ngay đó, y nguyên

(cơn đói)

ta không biết, quả nhiên. ta không biết
nhảy lên con ngựa han gỉ gầy nhom đêm khuya
dặt dẹo qua rừng rú u tối
dày đặc âm tiết của ễnh ương, côn trùng, chim gõ kiến
tiếng tắc tắc, tắc, tắc, tắc, tắc
nhắc rằng, biết, biết, biết, biết
rằng, ta không biết.


- Trúc Ty
- ảnh của 
Alice Pedroletti

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR