If we have brought a species to extinction let it flood and fill our minds with sound

Trúc Ty, currently in Đồng Nai, writes and translates poetry, mostly from the Chinese of Ye Hui, Bei Dao (China), and Yin Ling (Taiwan). He published a collection of Ye Hui’s poetry in translation, Tại Tiệm Kẹo Mứt (Candy Shop, Scrap Paper Press, 2008), and his own poetry collection Before becoming scrap paper (Scrap Paper Press, 2010). His works often appear on tienve.org and damau.org.Trúc Ty, hiện ở Đồng Nai, viết, và dịch thơ, chủ yếu từ tác phẩm Trung văn, của các nhà thơ Ye Hui (Diệp Huy), Bei Dao (Bắc Đảo) (China), Yin Ling (Taiwan). Đã xuất bản Tại Tiệm Kẹo Mứt (Dịch tập thơ Ye Hui, Trung Quốc, NXB Giấy Vụn, 2008)  và Trước khi thành giấy vụn (Tập thơ, NXB Giấy Vụn, 2010). Các sáng tác thường đăng trên tienve.org, damau.org.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR