con rắn nhả ra một quả tim độc
Gặp mặt cái chết
Author: Tạ Duy Bình
Published on: 3/17/2016 9:37:51 AM

cái chết
vừa đi ngang
đêm nay
tôi mời hắn
uống coffee
cái chết từ chối
hắn sợ mất ngủ
thế là
chúng tôi cùng uống
hot chocolate
và ngồi nghe
mưa đêm

tôi nghe thấy
tiếng hát của bố tôi
vọng về
và nhìn thấy bố tôi          
trong ánh sáng
chói lòa
của tia chớp
vừa lóe lên
rồi tắt
ngày mai trời sẽ hết mưa
tôi nói với cái chết
không thấy hắn trả lời
tôi nhắc lại
ngày mai trời sẽ hết mưa
cũng không thấy hắn trả lời
tôi quay sang
cái chết đã bỏ đi từ lúc nào

đêm
vẫn mưa
tôi xòe tay
hứng
một giọt mưa...


-- ảnh của Dominic Blewett 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR