the music that echoes between two bodies at a certain distance from one another

Ta Duy Binh was born in 1964 in Hanoi. He was trained as a mime and actor at the Youth Theater of Hanoi and went to Australia in 1988. In 1995, Binh founded Citymoon Theatre with Bruce Keller. In 2001, Binh completed a Masters of Creative Arts in Theater at Wollongong University. Binh then worked as director, co-director, writer and performer for many of Citymoon’s productions. Some of Binh’s plays have been published, including Conversations with Charlie (The University of Queensland), The Monkey Mother (in Three Plays by Asian Australians,  Playlab Press.) In 2005, Binh was awarded a Western Sydney Artists Fellowship by NSW Ministry for the Arts for his show Yellow Is Not Yellow. This show was also funded by the Australia Council for the Arts for further development and presented at Parramatta Riverside Theatres in 2010. Binh’s plays and poetry in Vietnamese have been published in Hop Luu magazine, and on the literary websites Tiền Vệ and Da Màu

 

Tạ Duy Bình sinh năm 1964 tại Hà Nội. Học kịch câm tại Nhà Hát Tuổi Trẻ, sang Úc năm 1988 và sau đó Bình cùng Bruce Keller thành lập Đoàn kịch Citymoon năm 1995. Anh tốt nghiệp thạc sĩ về sân khấu tại trường đại học Wollogong (năm 2001). Bình là đạo diễn, đồng đạo diễn, diễn viên và tác giả cho nhiều vở diễn của Citymoon. Một số vở kịch của anh đã được xuất bản như Đối thoại với Hề Sác Lô (đại học Queensland), Bà mẹ Khỉ (Playlab Press). Bình từng được giải thưởng của hội đồng nghệ thuật tiểu bang New South Wales dành cho những nghệ sĩ xuất sắc thành phố Sydney để khai triển vở kịch Màu vàng không phải màu vàng, vở kịch đã được biểu diễn tại nhà hát Parramatta Riverside Theatre năm 2010. Kịch và thơ tiếng Việt của Bình đã được đăng trên tạp chí Hợp Lưu, và hai trang mạng văn học: Tiền Vệ  Da Màu.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR