Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợi dây thắt cổ

Nick Schiff is a poet and fiction writer. He was born in 1991 on the floor of a convenience store in Los Angeles. Every day he battles the premonition that he will die there, too. A victim of egomania, he affects many alter-egos, pseudonyms, and disguises. He is burdened with the gift of trouve avant de chercher; finding before seeking. Find him. Talk to him.Nick Schiff là nhà thơ, nhà văn viết hư cấu. Hắn sinh năm 1991 trên nền nhà của một cửa hàng tiện ích ở Los Angeles. Hàng ngày hắn chiến đấu với linh cảm rằng mình cũng sẽ chết ở đó. Một nạn nhân của nỗi sợ cái tôi, hắn tạo ra rất nhiêu cái tôi thay thế, các tên giả và những cải trang. Hắn mang nặng món quà của rouve avant de chercher, tìm thấy trước khi tìm kiếm. Tìm hắn. Nói với hắn.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR