không tìm, không nhìn thấy: kẻ đang câm nín dưới những kệ sách

Specialist in tropical diseases, Pierre Bautemps served in Afghanistan with Médecins Sans Frontières, Aide Médicale Internationale and the European Commission. He worked inside various societies and cultures, eg : Iran, India, Cameroon’s mountains, Wayampi Indians, Sahara or across the Pacific Ocean on the oceanographic research vessel L’Atalante. He has published on kala-azar (Lancet) and other topics. Non-exceptional for tropical doctors, his field of curiosity has expanded to ethnography and anthropology.

Chuyên về các bệnh nhiệt đới, Pierre Bautemps từng làm việc cho các tổ chức Médecins Sans Frontières, Aide Médicale Internationale và uỷ ban Châu Âu. Anh đã từng làm việc trong nhiều vùng văn hoá và xã hội, như Iran, Ấn Độ, miền núi Cameroon,  vùng người da đỏ Wayampi, Sahara hay băng ngang Thái Bình Dương trên con tàu hải dương học L’Atalante. Anh đã xuất bản các bài viết về bệnh kala-azar (chứng sốt đen) trên Lancet và những chủ để khác. Mối quan tâm của anh mở rộng sang lãnh vực nhân chủng học và nhân loại học, một điều không lạ đối với các bác sĩ chuyên về bệnh nhiệt đới.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR