Except I am too shy to speak that quietly

Chris Song, born in 1985 in Guangdong China, is now based in Hong Kong. Song is now Executive Director of the International Poetry Nights in Hong Kong, Editor-in-Chief of Voice & Verse Poetry Magazine, and Associate Series-editor of the Association of Stories in Macao (ASM). Song was poet/translator in residence at Bundanon NSW 2010-2011. In 2013 he won Nosside International Poetry Prize (Italy), Extraordinary Mention. He has published two books of poems and twenty-some books of poetry translation. Now Song works at the Centre for Humanities Research of Lingnan University (Hong Kong) as Assistant Editor of Journal of Modern Literature in Chinese, and is completing his part-time Ph.D. in Translation Studies at the same university.

 

 

Chris Song, sinh năm 1985 tại Quảng Đông, Trung Quốc, hiện tại sống ở Hong Kong. Song hiện là giám đốc điều hành của Đêm Thơ Quốc Tế tại Hong Kong, trưởng ban biên tập của tạp chí Giọng nói và thơ tự do (Voice & Verse Poetry Magazine, và là trợ lý biên tập các series của Liên hiệp các câu chuyện ở Macao (ASM). Song đã tham gia chương trình cư trú cho nhà thơ/dịch giả tại Bundanon NSW 2010-2011. Năm 2013, anh giành giải thơ Quốc tế Nosside (Ý), hạng mục xuất sắc. Anh đã xuất bản hai cuốn sách thơ và hai mươi mấy tập thơ dịch. Hiện tại Song làm việc ở Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Văn của Đại học Lĩnh Nam(Hong Kong), trợ lý biên tập của Tap chí Văn chương hiện đại Trung Quốc, và đang hoàn thành chương trình tiến sĩ bán thời gian về nghiên cứu dịch cũng ở đại học này. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR