coming / going come

Dao Strom is a writer and musician based in Portland, Oregon. Her work explores hybridity through melding disparate “voices”—written, sung, visual—to contemplate the intersection of personal and collective histories. She is the author of a novel, Grass Roof, Tin Roof and a book of novellas, The Gentle Order of Girls and Boys. Her most recent project is an image-text memoir, We Were Meant To Be A Gentle People, accompanied by a music album, East/West. Strom has received support for her work from the Regional Arts Culture & Council, Oregon Arts Commission, National Endowment for the Arts, and others. Most recently, she is the recipient of a 2016 Creative Capital Artist Award. Strom was born in Viet Nam and grew up in northern California.Dao Strom, nhà thơ và nhạc sĩ, sống tại Portland, Oregon. Tác phẩm của cô khám phá sự lai ghép thông qua “các giọng nói” khác biệt ghép chung - được viết, hát, hay nghe nhìn - trong quá trình nghiền ngẫn về những giao cắt của các lịch sử cá nhân và tập thể. Cô là tác giả của một cuốn tiểu thuyết Grass Roof, Tin Roof  (Mái cỏ, mái tôn) và một tiểu thuyết ngắn, The Gentle Order of Girls and Boys (Trật tự dịu dàng của bé gái và bé trai.) Dự án gần đây nhất của cô là một cuốn sách ghi chép hình ảnh - văn bản We Were Meant To Be A Gentle People/ Chúng tôi đã có ý là một dân tộc dịu dàng, đi cùng với một album nhạc, East/West (Đông/Tây). Strom đã nhận hỗ trợ cho tác phẩm của cô từ Hội Đồng Văn Hoá nghệ thuật của vùng, Uỷ Ban Nghệ thuật Oregon, Quỹ hỗ trợ nghệ thuật quốc gia và một số nguồn khác. Gần đây, cô là ứng viên của giải thưởng Creative Capital Artist 2016. Strom sinh tại Việt Nam và lớn lên ở miền Bắc California. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR