coming / going come

Ban Mai’s real name is Nguyễn Thị Thanh Thuý. Holding a master’s degree in literature, she is currently the main specialist in the Department of Science Management & International Relations at Quy Nhơn University. Her writings have been published in various magazines such as Văn Học, Hợp Lưu, Quán Văn and websites such as talawas, damau, hopluu, baotre, and vanchuongviet. Her major works include a treatise "Trịnh CôngSơn - vết chân dã tràng” (“Trịnh Công Sơn: Bubbler Crab Traces”), Lao Động Publisher – Center for East West Language, Hanoi 2008; a collection of critical essays “Biết đâu nguồn cội"(“To Know Origins”), Chương Văn Press, California 2015. Ban Mai tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thúy. Thạc sĩ văn chương, hiện là chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quy Nhơn. Đã có bài viết trên các tạp chí Văn học, Hợp lưu, Quán Văn; các trang web talawas, damau, hopluu, baotre, vanchuongviet... Đã xuất bản tập chuyên luận "Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng", NXB Lao động - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội 2008, tái bản tại Hoa kỳ năm 2010. Tập tuỳ bút - phê bình "Biết đâu nguồn cội" NXB Chương Văn, Cali, Hoa Kỳ, năm 2015.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR