Like a man practicing his whole life to say a single word

eL (Phương Lan) has published various works of poetry including Dự báo phi thời tiết (co-authored with other members of the group of female poets Ngưa Trời), eL – poems from dictionary  (selfpublished, co-authored with Trịnh Cung, Cửa Press, 2008). Her poetry perfomances and poetry readings with other poets include those with poets Roger Robinson, Nguyệt Phạm, Thanh Xuân, Vi Thuỳ Linh, with Dương Tường, Nguyễn Quý Đức and Nguyệt Phạm, with Thuý Hằng, Khương Hà, Nguyệt Phạm, Lynh Bacardi và Chiêu Anh, and in AJAR press’s booklaunch. Her most recent project Black Fog is an experimental poetry film in collaboration with Dino Trung, exhibited at Nha San Collective in Hanoi of January 2015, alongside installations of Võ Trân Châu and Tạ Bạch Dương.
 eL (Phương Lan) đã xuất bản các tác phẩm Dự Báo Phi Thời Tiết (Tập thơ chung của nhóm 5 nữ sĩ Ngựa Trời, NXB Hội Nhà Văn 2005); eL. – Thơ Từ Từ Điển (Tập thơ tự xuất bản chung với Trịnh Cung, Cửa Xuất Bản 2008). Cô cũng tham gia nhiều các hoạt động như trình diễn thơ, đọc thơ cùng nhiều nhà thơ khác, có thể kể tới chương trình với Roger Robinson (Anh), Nguyệt Phạm, Thanh Xuân, Vi Thuỳ Linh cùng các nhà thơ: Dương Tường, Nguyễn Quý Đức và Nguyệt Phạm  (Manzi, Hà Nội tháng 10/2013), đọc thơ cùng các nhà thơ: Thuý Hằng, Khương Hà, Nguyệt Phạm, Lynh Bacardi và Chiêu Anh, đọc thơ cùng các nhà thơ trong buổi ra mắt sách AJAR. Gần đây nhất, cô tham gia dự án Sương Mù Đen cùng các nghệ sĩ Dino Trung (experimental film), Võ Trân Châu và Tạ Bạch Dương (installation) tại Nhà Sàn Collective - Hà Nội, tháng 1/2015. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR