con rắn nhả ra một quả tim độc

B.B.P. Hosmillo is a queer poet originally from the Philippines where he teaches English at Southern Luzon State University. Author of The Essential Ruin (forthcoming), his poetry has appeared or is forthcoming in Borderlands: Texas Poetry Review, Kritika Kultura, The Ilanot Review, Assaracus, and many others. He received scholarships/research fellowships from the Japan Foundation, Asia Research Institute at the National University of Singapore, and the Republic of Indonesia. He is guest poetry editor at Cha: An Asian Literary Journal and is currently editing Decentered Mobility: A Bilingual Anthology of Contemporary Writing from and about Quezon.

B.B.P. Hosmillo là một nhà thơ đồng tính đến từ Philippines nơi anh dạy Tiếng Anh ở Đại học Southern Luzon State. Là tác giả của The Essential Ruin (Phế tích thiết yếu) (sắp xuất bản), thơ của anh đã hoặc sắp xuất bản trên các tạp chí Borderlands: Texas Poetry Review, Kritika Kultura, The Ilanot Review, Assaracus và nhiều nơi khác. Anh nhận được các học bổng/tài trợ nghiên cứu từ Quỹ Văn Hóa Nhật Bản, Viện Nghiên Cứu Châu Á tại Đại học Singapore, và Cộng Hòa Indonesia. Anh là biên tập viên khách mời mảng thơ ca của tạp chí Cha: An Asian Literary Journal và gần đây đang biên tập cuốn sách Decentered Mobility: A Bilingual Anthology of Contemporary Writing from and about Quezon. (Tạm dịch: Tính di động giải trung tâm: Một tuyển tập song ngữ của sáng tác văn chương đương đại từ và về Quezon.)

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR