Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.

Most of the poems here were composed when Đoàn Tuấn Đức was 19 and 20 years old. It was a period of mental disorientation and reconstruction of the world as he also began to read philosophy and spent time in the university library looking at artbooks. He graduated in 2012 from the National University of Singapore with a thesis on Nietzsche’s ‘Thus Spoke Zarathustra’, he also has made two short films and written two plays on the themes of existentialism and God. He is now in New York, pursuing a degree in filmmaking.

Hầu hết những bài thơ ở đây được  Đoàn Tuấn Đức viết vào thuở mười chín, đôi mươi. Đó là thời kì mất phương hướng về tâm thần và xây cất lại thế giới, cũng là thời gian anh bắt đầu đọc triết học và dành thời gian ở thư viện trường đại học xem các sách nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc Gia Singapore năm 2012 với luận văn về “Zarathustra đã nói như thế” của Nietzsche, anh hoàn thành hai phim ngắn và hai kịch bản xoay quanh chủ đề về chủ nghĩa hiện sinh và Chúa. Hiện anh theo học một chương trình về phim ở New York.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR