đôi mắt tôi sẽ thôi bồn chồn, sẽ thôi bồn chồn, sẽ thôi bồn chồn

Nguyễn Man Nhiên has been living in Nha Trang since 1956. Working as a designer for local literary newspapers and magazines, Nguyễn Man Nhiên is also a folklorist, a member of the Association of Vietnamese Folklore and a poet. He is the author of two books of poetry Night, how tender it is, and wind...(Trẻ publisher, 2012) and Beneath the buried coral reef, I see the ocean (Lotus Media, U.S.A, 2015) and various research books. His poetry, photography, paintings and digital paintings have mainly appeared in the literary online magazines Tien Ve, Da Mau, and Gio-O

 

Nguyễn Man Nhiên: Sống tại Nha Trang từ năm 1956 đến nay. Hiện là họa sĩ trình bày (designer) cho một vài tờ báo văn nghệ ở địa phương, Nguyễn Man Nhiên còn là một nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian (folklorist), hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Đã in hai tập thơ Đêm dịu dàng thế kia, và gió... (NXB Trẻ 2012) và Dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển (Lotus, USA, 2015) cùng vài ba đầu sách biên khảo. Thơ, nhiếp ảnh và tranh, tác phẩm kỹ thuật số (digital painting) chủ yếu đăng tải trên các trang web văn chương Tiền Vệ, Da Màu, Gió O.

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR