đếm số lượng vi khuẩn cơ thể người bỏ lại trên giường

Tú Trinh (Trinh Nguyen), a Sydney-based poet, was born in Saigon in 1983. She completed a Master of Arts in International Communication at Macquarie University in Australia. She currently works as a radio producer and a presenter for SBS. Her poems have appeared mostly in tienve.org. Her other publications include short stories, photographs, translations of English poetry and picture books for children. She gets lost in multidimensional spheres. She believes her identity is being re-constructed as she belongs in between.

Tú Trinh (Trinh Nguyen), một nhà thơ sống ở Sydney, ra đời ở Sài Gòn năm 1983. Cô có bằng Thạc sĩ ngành Truyền thông Quốc tế tại Đại học Macquarie ở Úc. Hiện nay cô đang làm việc tại đài SBS trong vai trò một người sản xuất và dẫn chương trình radio. Thơ của cô xuất hiện chủ yếu trên trang tienve.org. Những tác phẩm khác bao gồm truyện ngắn, hình ảnh, các bản dịch văn chương từ tiếng Anh và sách tranh cho thiếu nhi. Cô thấy mình bị lạc giữa nhiều chiều kích không gian.Cô tin rằng, căn tính của cô đang được tái cấu trúc lại khi cô thuộc về lưng chừng khoảng giữa.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR