the space between us is about as wide as a whisper

Shuntarö Tanikawa has been a phenomenon in Japan since the publication of his first collection, Alone in Two Billion Light Years, in 1952. In the book’s prefatory poem, Tanikawa’s mentor, Tatsuji Miyoshi, introduced him as a young man who “has come from a distant land, unexpected [ . . . ] bearing the weight of being alone”. Indeed, he seemed to be totally unencumbered by Japan’s post-World War Two psyche. Over the past 50 years, many different editions of this first collection have appeared; Alone in Two Billion Light Years has remained a favourite among readers.

Shuntarö Tanikawa đã trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản từ khi xuất bản tuyển tập đầu tiên Alone in Two Billion Light Years năm 1952. Trong bài thơ mở đầu, người thầy của Tanikawa, Tatsuji Miyoshi, đã giới thiệu ông như một chàng trai “đến từ một miền đất xa xôi, không mong đợi,[…] mang trong mình trọng lượng của sự cô đơn.” Thực thế, dường như ông đã hoàn toàn không bị chiếm giữ bởi hội chứng tâm lý hậu thế chiến II của Nhật Bản. Hơn 50 năm qua, nhiều ấn bản khác nhau của tuyển tập đầu tiên đã hiện diện, Alone in Two Billion Light Years vẫn là cuốn sách ưa thích của người đọc.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR