coming / going come

Jane Gibian is a Sydney poet and librarian whose publications include tidemark (Vagabond Press, 2013) and Ardent (Giramondo, 2007). Her work has been widely anthologised, most recently in Thirty Australian Poets (UQP, 2011), Australian Poetry Since 1788 (UNSW Press, 2011), and The Perfume River: Writing from Vietnam (UWA Publishing, 2010). In 2002, she was an Asialink Literature Resident in Hanoi, Vietnam.

Jane Gibian, thi sĩ từ Sydney, hiện đang là quản thủ thư viện. Các tác phẩm đã xuất bản gồm có tidemark (Vagabond Press, 2013), và Ardent (Giramondo, 2007). Thơ của cô đã có mặt trong nhiều tuyển tập như Thirty Australian Poets (UQP, 2011), Australian Poetry Since 1788 (UNSW Press, 2011), và The Perfume River: Writing from Vietnam (UWA Publishing, 2010). Năm 2012, cô trở thành nhà thơ đại diện của Asialink, lưu trú tại HaNoi, Vietnam. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR