I read top-down / I read bottom-up
Liam currently lives in Montreal where he listens and makes sounds with the Tender Threads. He also studies the science of proportions and the magic of microorganisms through the production and consumption of beer. Please listen to some music by accessing the link below, or by opening a beer, slowly, slowly pouring it into a glass, placing it on a level surface, and listening closely to the bursting of carbonation on its surface. Liam's recommendation is a combination of both.
 
 


Liam hiện sống tại Montreal nơi anh lắng nghe và sáng tạo thanh âm cùng nhómTender Threads. Anh cũng nghiên cứu khoa học về tỉ lệ và sự kì diệu của các vi sinh vật thông qua quá trình sản xuất và tiêu thụ bia. Hãy lắng nghe vài khúc âm theo đường dẫn dưới đây, hay mở một chai bia, chậm chậm, chậm chậm rót vào li, đặt nó lên một mặt phẳng, và lắng nghe thật kĩ sự bùng nổ của các hạt carbon trên bề mặt của nó. Lời khuyên của Liam là hãy vừa mở bia vừa nghe nhạc. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR