Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.

Vũ Anh Vũ, born January 30, 1982 at the sea area of Hậu Lộc, Thanh Hóa and currently lives in Hanoi. He is the author of the epic poetry book Dark posthumous works (Writer’s Union Press, 2011). His poetry has mainly appeared in the online literary magazines Tiền Vệ and Da Màu. A recent collection of his poetry, Hãy nở hoặc lụi tàn was published by AJAR Press 2015.Vũ Anh Vũ, sinh ngày 30/01/1982 tại quê biển Hậu Lộc – Thanh Hóa. Hiện thường trú tại Hà Nội. Đã xuất bản trường ca Những di cảo tối (NXB Hội nhà văn, 2011. Tác phẩm thơ chủ yếu đăng tải trên hai trang mạng văn chương Tiền Vệ  Da Màu. Tác phẩm gần đây nhất là tập thơ Hãy nở hoặc lụi tàndo AJAR press ấn hành năm 2015.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR