Tất cả là cánh cửa tất cả là chiếc cầu

Ana Marta Fortuna, from Portugal, was born in the year of the monkey. A psychologist, Ph.D researcher, and English teacher who has been living in Vietnam since 2014. During the years working as an actress and a writer, she wrote two theater plays that have been performed in her hometown of Porto. In 2008, her first book of poetry Peso Da Nuvem (The Weight of the Cloud) was published in her native country. She has lived in Italy but found Vietnam to provide a liquid state of matter for her survival.Ana Marta Fortuna đến từ Bồ Đào Nha, sinh năm con khỉ. Là một nhà tâm lý học, nghiên cứu viên chương trình tiến sĩ và giáo viên dạy tiếng Anh, cô đã sống ở Việt Nam từ năm 2014. Trong những năm làm diễn viên và viết văn, cô đã viết hai kịch bản sân khấu từng được trình diễn tại quê nhà ở Porto. Năm 2008, cuốn sách thơ đầu tiên của cô Peso Da Nuvem (Trọng lượng của đám mây) được xuất bản ở bản xứ. Cô từng sống ở Ý, nhưng thấy ở Việt Nam một trạng thái lỏng cô cần để sống.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR