coming / going come
tôi hắn cái đài mưa
Author: Đỗ Văn Hoàng
Published on: 5/17/2016 2:48:35 PM

sao nhè đầu tôi mưa
mà không phải thằng khác?
sách Đỏ có bỏ sót gì không?
mang tiếng mưa
mà không có miếng ướt át
miệng tôi đắng bú đêm khan
tôi chửi càn
"quả mưa này khắm lằm lặm"
đã thế mưa lại mưa
tất nhiên vẫn đầu tôi
"đồ mưa lâu dốt bền"
ngon ăn mưa tiếp không?
" á (đồ mưa lâu dốt) đau (bền)!"
đầu tôi mưa đần độn mưa
cái án mưa
không qua xét xử
cứ mưa là mưa
đến chung thân
tôi ở cùng
thằng có án
cãi với đài không mưa
chả biết thế nào
tôi chửi hắn bằng cái đài
hẳn chửi tôi bằng mưa

-- Hình ảnh của Nguyễn Hoàng Giang

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR