tôi chò chuyện với nỗ đít của mình
xưởng âm
Author: Alex Formosa
Published on: 12/3/2015 11:16:25 AM

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja[iomgroija[soimgknb’af]grk]apokg]all,sngna

Apwhr[ng[akmdg]awpok

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

T{AOIjg[amm]aou]pwou]aoiwjOH[OR]MGLSDN ANB

H[ij[m[sktm]hk]asmgnjnas’.mbn

 

****************

Bn[aoitua87w=i=q9wyghakm]q08a

4namh[amg]aihajsb fb mb jashjf

Aiwwbbgktma’lhmaknb’asm.a sknas

Love.akhr[an[akemlagituhajsng]arjgansb

I want to thank you the WORLD

Wg[akmwmroaihmktmahm]ajha\rk]j

You taught me how to love

Aw[i[]a,iahs m ad [arkm]am]saroja]ignkjansjc

 

23 June 2011
UYEN LY

_______________________________________________________________________________________________

 

Một sự hân hoan: cảm giác được sinh ra và gặp một cuộc đời mới trong một đám chữ cái gõ trên trang giấy, một đám chữ cái gặp một cuộc đời mới được đọc lên trong âm, những âm gặp những cuộc đời mới trong những giọng của một cuốn từ điển, những giọng gặp một cuộc đời mới trong đôi tai ai đó, sự lắng nghe gặp một cuộc đời mới trong một khúc nhạc.

 

thơ của Uyên Ly
đọc bởi Uyên Ly, Nhã Thuyên, Kaitlin Rees
nhạc của Alex Formosa

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR