coming / going come

Alice Pedroletti (1978) has a strong photographic practice developed through commercial work and teaching experience, alongside her deep personal research that connects art with science, the environment, history, and memory. She works with different media focusing on the relationships between objects and archives, sculpture and photography. She has participated in several residencies in Italy, USA and China, exhibiting nationally and internationally in galleries and art fairs: (MOSTYN – UK; Mediterranea16 Young Artists Biennial – IT; The Custom House Museum - Art & Historical Society and Pigeon Key Foundation, Florida – US; Frigoriferi Milanesi – IT; A+A Gallery – IT; PLATFORMA MNAC - RO, CORPO 6 Galerie – DE; Artissima, Verona Art Fair, MIA - IT).Alice Pedroletti (1978) theo đuổi thực hành nhiếp ảnh, được phát triển thông qua các tác phẩm thương mại, dạy học bên cạnh nghiên cứu cá nhân sâu của cô về nghệ thuật kết nối với khoa học, môi trường, lịch sử và kí ức. Cô làm việc trên một số loại hình truyền thông khác nhau, tập trung vào mối quan hệ giữa các vật thể và sự lưu trữ, kiến trúc và nhiếp ảnh. Cô đã tham gia các chương trình cư trú ở Ý, Mỹ, và Trung Quốc, triển lãm ở các galleries và các hội chợ nghệ thuật trong nước cũng như quốc tế. Có thể kể tới: MOSTYN – UK; Mediterranea16 Young Artists Biennial – IT; The Custom House Museum - Art & Historical Society & Pigeon Key Foundation, Florida – US; Frigoriferi Milanesi – IT; A+A Gallery – IT; PLATFORMA MNAC - RO, CORPO 6 Galerie – DE; Artissima, Verona Art Fair, MIA - IT.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR