I know I am slow and I will finish it

Nguyn Hoàng Giang​ lives and works in Hanoi, Vietnam. Giang's works are interdisciplinary and multimedia, with a focus on photography and video. His works show his interest in the usage, interpretation, manipulation, and fictionalization of ‘found’ photographic/ video graphic materials in historic, geopolitical contexts. They often adopt Giang’s humble and skeptical tone as an observer of contemporary life. Giang has participated in various exhibitions, workshops, screenings and art projects in Vietnam, Italy, Portugal and France.Nguyễn Hoàng Giang sống và làm việc ở Hà Nội, Việt Nam. Tác phẩm của Giang thường đa phương tiện và liên ngành, tập trung vào nhiếp ảnh và video, biểu thị mối quan tâm trong việc sử dụng, diễn giải, sự điều khiển và quá trình hư cấu hoá của các vật liệu hình ảnh /video được 'tìm thấy' trong các bối cảnh lịch sử, địa-chính trị. Các tác phẩm này thường mang nhận giọng điệu hoài nghi khiêm nhường của Giang như một người quan sát cuộc sống đương đại. Giang đã tham gia nhiều triển lãm, workshops, các buổi chiếu và các dự án nghệ thuật ở Việt Nam, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR