I will do you with words

Ouyang Yu, now based in Melbourne, came to Australia in early 1991 and by 2013, had published 71 books of poetry, fiction, non-fiction, literary translation and literary criticism in the English and Chinese languages. He also edits Australia’s only Chinese literary journal, Otherland (since 1995). His noted books include his award-winning novels, The Eastern Slope Chronicle (2002) and The English Class (2010), his collections of poetry, Songs of the Last Chinese Poet (1997) and New and Selected Poems (Salt Publishing, 2004), his translations in Chinese, The Female Eunuch (1991), The Ancestor Game (1996) and The Man Who Loved Children (1998), and his book of literary criticism, Chinese in Australian Fiction: 1888-1988 (Cambria Press, 2008).

 Ouyang Yu, hiện sống ở Melbourne, chuyển tới Australia từ đầu những năm 1991. Tính tới trước năm 2013, ông đã xuất bản 71 cuốn sách bao gồm thơ, hư cấu và phi hư cấu, tác phẩm dịch và phê bình văn chương trong tiếng Anh và các ngôn ngữ Trung Hoa. Ông cũng biên tập tạp chí văn chương Trung Hoa duy nhất ở Australia Otherland, từ 1995. Những cuốn sách đáng chú ý nhất của ông bao gồm các tiểu thuyết đoạt giải The Eastern Slope Chronicle (2002) và  The English Class (2010), tập thơ  Songs of the Last Chinese Poet (1997) và  New and Selected Poems (Salt Publishing, 2004), các bản dịch tiếng Trung, The Female Eunuch(1991), The Ancestor Game (1996) và  The Man Who Loved Children (1998), cùng với cuốn sách phê bình, Chinese in Australian Fiction: 1888-1988 (Cambria Press, 2008).

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR