Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.

Zakariya Amataya is a Thai poet who is interested in foreign poems. His translated works and poems have been published regularly in newspapers and journals. He founded thaipoetsociety.com and also ran poetry readings and events for many years. His first collection of free verse poems was No Women in Poetry (2010), which was awarded the S.E.A. Write Award for Thailand in 2010. His second collection of poems was But in Us It Is Deep As The Sea (2013). In 2011 he resided in Hawaii for the Doris Duke Foundation for Islamic Art's Artist in Residence Program.

 


Zakariya Amataya là một nhà thơ Thái quan tâm tới các bài thơ nước ngoài. Các tác phẩm dịch và các bài thơ của anh được xuất bản thường xuyên trên các báo và tạp chí. Anh sáng lập thaipoetsociety.com và đồng thời đã điều hành một chuỗi các sự kiện và các buổi đọc thơ trong nhiều năm. Tập thơ đầu tiên của anh, với các bài thơ tự do No Women in Poetry (2010) đã được giải thưởng S.E.A Award cho nhà văn Thái Lan năm 2010. Tập thơ thứ hai của anh là But in Us It Is Deep As The Sea (2013). Năm 2011, anh đã tham dự chương trình cư trú sáng tác tại Hawaii với Quỹ Doris Duke cho Các nghệ sĩ của nghệ thuật hồi giáo.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR