một kẻ băng ngang đường không đợi đèn

Đỗ Lê Anhdao (1979) is a Vietnamese American poet, writer, translator, photographer, and performer. Born in Vietnam, Anhdao came to the United States in 1992. She studied Psychobiology at UCLA and spent her post-college years doing advocacy work as a sexual violence educator for the Nevada Coalition Against Sexual Violence. In January 2004, she co-founded One Mic with the group Mai Piece, the first open mic to bring multi-generation writers and musicians to Little Saigon.  In 2006, she also co-founded Da Màu with Phung Nguyen and Dang Tho Tho, a Vietnamese e-zine dedicated to eradicating borders and promoting marginalized voices.  Her writings can be found on VietSun, Nha Magazine, and various literary journals such as Tap Chi ThoHop LuuVan HocViet Weekly, and Talawas. Anhdao currently works as a performance artist and consultant, where she uses deception as a toolset to teach perception.  She authors a blog on mentalism and human behavior at Ava-Do.com. Anhdao is based out of Las Vegas and Los Angeles but mostly lives at 30,000 feet.

 

 

Đỗ Lê Anhdao (1979), nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ trình diễn người Mỹ gốc Việt. Sinh tại Việt Nam, Anhdao đến Mỹ từ năm 1992. Cô học chuyên ngành tâm sinh lý tại UCLA và đã dành nhiều năm sau khi tốt nghiệp để làm các công việc bào chữa với vai trò là nhà giáo dục về bạo lực tình dục cho trung tâm Chống Bạo Lực Tình Dục Nevada Coalition. 

Tháng Một năm 2004, cô cùng sáng lập One Mic với nhóm Mai Piece, chương trình mở đầu tiên giới thiệu các nhạc sĩ và các nhà văn nhiều thế hệ ở Little Saigon. Năm 2006, cùng với Phùng Nguyễn và Đặng Thơ Thơ, cô sáng lập Da Màu, tạp chí văn chương điện tử tiếng Việt với ý hướng phi biên giới và thúc đẩy những tiếng nói ngoại vi. Sáng tác của cô xuất hiện trên các tạp chí VietSunNha Magazine và nhiều tạp chí văn chương như Tap Chi ThoHop LuuVan HocViet Weekly, và Talawas. Gần đây, Anhdao chủ yếu xuất hiện như một nghệ sĩ trình diễn và chuyên viên tư vấn, cô sử dụng ảo giác như một công cụ nhận thức. Cô là chủ nhân của blog về ảo thuật ngoại cảm và ứng xử của con người tại địa chỉ Ava-Do.com. Cô đặt cơ sở đời mình ở  Las Vegas và Los Angeles nhưng chủ yếu sống cùng những bước chân vạn dặm.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR