then kissing each other, then sad

Jennifer Fossenbell lives in Minneapolis, where she teaches composition at the University of Minnesota and co-tends the poetry reading series Our Flow Is Hard. Some of her poems and translations are or will be found in Small Po[r]tions, Minor Literature[s]Cerise Press, Moonshot Magazine, and ILK. Her poetry reviews are at The Volta Blog and dislocate. In Hanoi she co-edited Strange Roots, an international anthology of the Hanoi Writers Collective, and has co-translated, with Nguyễn Phan Quế Mai, collections of Vietnamese poetry by Hữu Thỉnh and Trần Quang Quý.

 

 


Jennifer Fossenbell sống ở Minneapolis, nơi cô dạy sáng tác tại Đại học Minnesota và cùng điều hành những buổi đọc thơ Our Flow Is Hard. Một vài tác phẩm thơ và dịch phẩm của cô đã và sẽ xuất hiện trên các trang Small Po[r]tionsMinor Literature[s]Cerise PressMoonshot Magazine và ILK. Các bài bình luận thơ của cô được đăng tại The Volta Blog và dislocate. Ở Hà Nội, cô đã biên tập cuốn sách Strange Roots, một tuyển tập đa dạng của nhóm Hanoi Writers Collective, và cùng Nguyễn Phan Quế Mai, cô dịch các tác phẩm của Hữu Thỉnh và Trần Quang Quý sang tiếng Anh. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR