Tôi được yêu

Alec Shachner is an independent scholar and translator living in Ho Chi Minh City, VN. He's lectured on literature for five years on the faculty of the Department of English Linguistics and Literature at HCMC University of Social Sciences and Humanities. Alec has also participated in and directed various performance art pieces and short films, as well as designed several audiovisual installation pieces in both Vietnam and India. He plays bass, synths and percussion in a number of bands.

 


Alec Shachner là một học giả và dịch giả độc lập, sống tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh từng có năm năm giảng dạy văn chương tại khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Alec cũng tham gia và đạo diễn nhiều tác phẩm nghệ thuật trình diễn và các phim ngắn, cũng như đã thiết kế một vài tác phẩm sắp đặt nghe nhìn cả ở Việt Nam và Ấn Độ. Anh chơi ghi-ta bass, đàn phím, và trống trong nhiều ban nhạc. 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR