then kissing each other, then sad

Bùi Chát (1979) was born in Biên Hoà and lives in Saigon. He is a major figurer of the Mở Miệng [Open Mouth] group and the founder and publishing head of Giấy Vụn (Scrap Paper), an independent publishing house in Sài Gòn which publishes poetry and other literature without approval from the government censorship authorities. In 2011, Bui  Chat  was awarded theInternational Publishers Association’s Freedom to Publish Prize “for his exemplary courage in upholding freedom to publish.” Bùi Chát has been translated into English by Linh Dinh.

Bùi Chát, nhà thơ, sinh tại Biên Hoà, Đồng Nai và sống ở Sài Gòn. Là thành viên chính của nhóm Mở Miệng và sáng lập, điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn. Năm 2011, Bùi Chát được giải thưởng Tự Do Xuất Bản của Hiệp hội xuất bản quốc tế. Thơ của anh được dịch và giới thiệu trong tiếng Anh bởi Đinh Linh.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR