Plural, the way mutable might be melted rock, a memory blends, overlaps with another

Chi Do, often goes by his penname Bút Chì (meaning "pencil") is a Vietnamese comic artist/illustrator. Since 2006 he has been working for several major publishers and magazines in Vietnam. In 2011 he was granted the Fulbright scholarship to study in the U.S. After finishing his MFA in Sequential Art at Savannah College of Art and Design (SCAD), Chi came back to Viet Nam to start his own project Vẽ Kể Chuyện (Drawing for Storytellers). Recently he founded Toa Tàu Creative Learning Hub. Chi is living and working in Ho Chi Minh City, Vietnam.
 

Đỗ Hữu Chí, thường được gọi với bút danh Bút Chì, là nghệ sĩ truyện tranh và họa sĩ minh họa. Từ năm 2006 tới nay, anh cộng tác với nhiều tạp chí và các nhà xuất bản lớn ở Việt Nam. Năm 2011, anh đượcnhận học bổng Fulbright và theo học chương trình thạc sĩ về truyện tranh tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (SCAD), Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp , anh trở lại Việt Nam và khởi động dự án riêng Vẽ Kể Chuyện và gần đây, sáng lập Lớp Học Toa Tàu. Bút Chì hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR