the music that echoes between two bodies at a certain distance from one another

Michael Brennan established Vagabond Press in 1999. He has lived in Japan for the last decade and lives in Tokyo where he is an associate professor in the Faculty of Policy Studies, Chuo University. As a writer, his work has been translated into various languages including Japanese, Vietnamese, Chinese, French and Spanish, and appeared in various anthologies of contemporary Australian poetry, including the recent Penguin Anthology of Australian Poetry and as part of the online Australian Poetry Library. His most recent collection is Autoethnographic (Giramondo, 2012). Since 2004 he has been the Australian editor of Poetry International Web. 


 

Michael Brennan sáng lập nhà xuất bản Vagabond năm 1999. Anh sống ở Nhật Bản gần mười năm qua và hiện là phó giáo sư khoa Nghiên Cứu Chính Sách tại đại học Chuo. Tác phẩm văn chương của anh đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, gồm Nhật Bản, Việt Nam, Trung Hoa, Pháp và Tây Ban Nha và xuất hiện trong nhiều tuyển tập thơ Úc đương đại, gàn đây là Tuyển thơ Úc của nhà xuất bản Penguin và Thư Viện Thơ Úc online. Tập thơ gần đây nhất của anh Autoethnographic xuất bản năm 2012 bởi Giramondo. Anh là biên tập viên Úc của trang web  Poetry International Web. từ năm 2004.

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR