To a brutality of light that in another language might be what is

Elizabeth Allen’s poetry has appeared in many major literary journals as well as in Best Australian Poems 2012. Her chapbook, Forgetful Hands, was published by Vagabond Press in 2005 and her first collection, Body Language, was released in 2012 and won the Anne Elder Award. She lives in Sydney, Australia, where she currently works as the events manager at Gleebooks and the associate publisher at Vagabond Press.

Thơ của Elizabeth Allen xuất hiện trên nhiều tạp chí văn chương chính cũng như trong tuyển tập Những bài thơ hay nhất Astralia năm 2012. Cuốn sách thơ nhỏ của cô Forgetful Hands Những bàn tay lãng quên được Vagabond Press xuất bản năm 2005 và tuyển tập thơ đầu tiên của cô Body Language Ngôn ngữ Cơ thể ra mắt năm 2012 và giành giải Anne Elder. Cô hiện sống ở Sydney, Australia, gần đây làm quản lí sự kiện tại Gleebooks và trợ lý xuất bản của Vagabond Press.

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR