We are a public bathroom

Jack J. Huynh is a literary scholar and researcher currently living and working in Sài Gòn. He arrived in Việt Nam in 2006 and, through his interest in contemporary Vietnamese literature, became close friends with many members of the Sài Gòn underground art scene. He has worked on several performance art pieces at the Khoan Cắt Bê Tông group space in Thủ Đức district, HCMC. Currently, Huynh divides his time between playing music, directing short films, fixing his motorbike and translating poetry.Jack J. Huynh là một nhà nghiên cứu và học giả văn chương sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh đến Việt Nam từ năm 2006 và, bởi mối quan tâm về văn chương Việt Nam đương đại, anh trở thành những người bạn thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong khung cảnh nghệ thuật ngầm Sài Gòn. Anh đã làm một số tác phẩm trình diễn tại không gian Khoan Cắt Bê Tông ở quận Thủ Đức, HCM. Gần đây, Huỳnh chia sẻ thời gian cho việc chơi nhạc, đạo diễn các phim ngắn, tự sửa chữa xe máy của mình và dịch thơ.

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR