the space between us is about as wide as a whisper

Leith Morton was formerly senior lecturer in Japanese at the University of Sydney and foundation Professor of Japanese at the University of Newcastle. He now teaches English at the Tokyo Institute of Technology, Japan, where he is a full professor in the Foreign Language Research and Teaching Center and the Department of Value and Decision Science. His main research interests are modern Japanese literature, culture and aesthetics.Leith Morton vốn là giảng viên senior về môn tiếng Nhật tại Đại học Sydney và giáo sư sáng lập khoa Tiếng Nhật tại Đại học Newcatstle. Hiện ông dạy Tiếng Anh ở Viện Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản, nơi ông là giáo sư toàn thời gian full ở Trung Tâm Giảng Dạy và Nghiên Cứu Ngôn Ngữ nước ngoài và Phòng Khoa Học Giá Trị và Quyết Định. Mối quan tâm nghiên cứu chính của ông là văn chương, văn hoá và mĩ học Nhật Bản hiện đại.

 

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR