Plural, the way mutable might be melted rock, a memory blends, overlaps with another

Jamie Maxtone-Graham has a professional background of more than 20 years in commercial and narrative cinematography in New York and Los Angeles before moving to Hanoi where he currently lives.

His still photography has exhibited in London, Netherlands, Bangkok, France and Hanoi and has been published online at burn Magazine, Trans Asia Photography Review, Photography And Culture, tiny vices, Cultural Hall and other print and online publications.

www.jamiemaxtonegraham.com

Jamie Maxtone-Graham có hơn hai mươi năm hoạt động trong lĩnh vực quay phim truyện và phim thương mại ở New York và Los Angeles trước khi chuyển đến sống ở Hà Nội.

Những tác phẩm nhiếp ảnh của anh được triển lãm ở London, Hà Lan, Bangkok, Pháp và Hà Nội và được xuất bản trực tuyến trên các ấn phẩm Burn Magazine, Trans Asia Photography Review, Photography And Culture, tiny vices, Cultural Hall và các xuất bản phẩm khác.

www.jamiemaxtonegraham.com

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR